KARATE DO SHUREN SURU MOKUTEKI WA

REASONS FOR KARATE TRAINING

 DORYOKU EFFORT
 NINTAI PATIENCE
 SEKININ RESPONSIBILITY
 KETSUDAN DECISIVENESS
 YUKI COURAGE
 KENKO HEALTH
 REIGI MANNERS
 KIRYOKU WILLPOWER
 YUTAKANA KOKORO  MAGNANIMITY
|Home| |History| |Dojokun| |Terminology| |Guidlines| |Instructors| |Internet Links|


 
Home
History
Dojokun
Terminology
Guidlines
Instructors
Internet Links